Pomiary elektryczne

Czy trzeba wykonać pomiary elektryczne do ubezpieczenia?

Większość posiadaczy domków jednorodzinnych oraz mieszkań ubezpieczenia swoje lokale. Ma to zapewnić spokój i poczucie bezpieczeństwa. Nie wszyscy jednak wiedzą, że uzyskanie pieniędzy z ubezpieczenie domu wymaga spełnienia wielu warunków. Jednym z nich są ważne przeglądy techniczne, w tym przegląd instalacji elektrycznej. Bez aktualnego protokołu z przeglądu, szanse na uzyskanie odszkodowania spadają niemal do zera. Taka informacja zawarta jest w warunkach ubezpieczenia, ale nie wszyscy dokładnie je czytają. Warto o tym wiedzieć, bo nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Przegląd instalacji w domku jednorodzonym powinien być na stałe wpisany do kalendarza. Nie jest drogi, nie zajmuje dużo czasu, a pozwala poczuć się bezpiecznie. Zaniedbana instalacja elektryczna może stać się powodem poważnych kłopotów, m.in. pożaru, który często kończy się tragicznie.

Warunki ubezpieczenia domu 

Aby uzyskać ubezpieczenie, warto zapoznać się z Ogólnymi Warunki Ubezpieczeń. Każdy ubezpieczyciel dba o swoje interesy i wymaga od ubezpieczających przestrzegania przepisów. Ochrona ubezpieczenia jest ważna tylko wtedy, kiedy właściciel domu wypełnia obowiązki i stosuje się do przepisów prawa. Jednym z nich jest regularne wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej. To warunek, aby uzyskać pieniądze w wypadku pożaru wywołanego niesprawną instalacją elektryczną.

Przeprowadzimy dla Państwa obowiązkowe pomiary elektryczne w pełnym zakresie.
Pomiary elektryczne wykonujemy w biurach, instytucjach publicznych, sklepach i galeriach handlowych, szkołach i przedszkolach, fabrykach i magazynach.
Po wykonanych pracach otrzymają Państwo komplet dokumentów: protokół zgodny z wymaganiami PIP i Sanepid

Zakres pomiarów:

-pomiar rezystancji izolacji,
-pomiar parametrów pętli zwarcia w obwodzie L-N, L-L (tzw. pomiar skuteczności zerowania)
-pomiar parametrów pętli zwarcia w obwodzie L-PE, (tzw. pomiar skuteczności zerowania)
-pomiar impedancji pętli zwarcia w obwodzie L-PE zabezpieczonym wyłącznikiem RCD (potocznie różnicówka),
-pomiary rezystywności gruntu,
-pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD (potocznie różnicówka),
-pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD (potocznie różnicówka),
niskonapięciowy pomiar rezystancji: pomiar rezystancji przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych prądem 200 mA DC, sprawdzenie kolejności faz, sprawdzenie kierunku wirowania silnika , pomiar oświetlenia
-pomiar i rejestracja: prądu, napięcia, mocy, cos fi, współczynnika PF,
-pomiar rezystancji uziemień (instalacji odgromowej): metodą 3 punktową, metodą 4 punktową, metodą 3 punktową + cęgi, metodą 2 cęgową
-kontrola stanu instalacji odgromowej,
-oględziny w celu sprawdzenia stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim,

Przepisy:

Częstość pomiarów elektrycznych wynika z wymagań Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dn. 7. 07. 1994r., Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), Ustawy Prawo Energetyczne (Ustawa z dn. 10. 04. 1997r., Dz. U. z 1997r. nr 54 poz. 348 i nr 158 poz. 1042 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów o ochronie przeciwporażeniowej (PN-HD 60364 Instalacje elektryczne  niskiego napięcia) i przeciwpożarowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21. 04. 2006r., Dz. U. z 2006r. nr 80 poz. 563). Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane Rozdział VI Art. 62 ust. 1 pkt 2 obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Zalecenia 62.2 PN-HD 60364-6-2008 Instalacje elektryczne  niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie; dotyczą również częstości sprawdzania okresowego instalacji użytkowanej w pomieszczeniu, w którym może wystąpić większe ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia. Częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna być ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona.  Dla podanych niżej przypadków, w których w zależności od warunków środowiskowych może wystąpić większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych,  mogą być wymagane krótsze okresy.

Do nich w szczególności należą miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją, miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego jak i wysokiego napięcia, obiekty komunalne, tereny budowy; instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

Zostaw Komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola sa zaznaczone *