Pomiary oświetlenia

Przeprowadzimy dla Państwa obowiązkowe pomiary oświetlenia ogólnego, pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy oraz pomiary oświetlenia ewakuacyjnego.
Pomiary natężenia oświetlenia wykonujemy w biurach, instytucjach publicznych, sklepach i galeriach handlowych, szkołach i przedszkolach, fabrykach i magazynach.
Po wykonanych pracach otrzymają Państwo komplet dokumentów: protokół zgodny z wymaganiami PIP i Sanepid

Przepisy:

Oświetlenie jest zaliczane do czynników uciążliwych w środowisku pracy, wobec czego nie stosuje się do pomiarów tego czynnika, zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.), które wyraźnie określa, jakie jednostki takie pomiary mogą wykonywać oraz podaje czasookresy wykonywanych pomiarów.
Zgodnie z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
Jest to przepis, który obliguje pracodawcę do przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenie i porównania wyników z podanymi wartościami w PN PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
Można przyjąć, że pomiary natężenia wykonuje się przy tworzeniu stanowisk pracy, po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy w przypadku wyników pomiarów niezgodnych z PN.
Nie ma przepisów innych, które by wyznaczały częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia ostateczną decyzję zawsze może podjąć pracodawca mając na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ustalić częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia np. co 5 lat wraz z pomiarami instalacji elektrycznej.

Zostaw Komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola sa zaznaczone *